interactivi-CAT

Projecte d'aula virtual de català

Continguts

Els continguts que es proposen per a l’aula virtual Interactivi-CAT s’emmarquen en les propostes del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar per al nivell de domini funcional efectiu; alhora que es corresponen amb els del certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

L’aula virtual Interactivi-CAT s’estructura en sis mòduls, de quatre setmanes de durada cadascun, excepte el mòdul zero, que és introductori i que només té una durada de quinze dies des de l’inici del curs.

Mòdul 0 – Competències TIC

Objectius: Introducció per conèixer i saber manipular correctament totes les eines relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació que es faran servir a l’aula. Eines: Es facilitarà un manual de l’usuari i un tutorial de quinze dies per aprofundir en els llenguatges i programes 2.0.

Mòdul 1 – Habilitats receptives

Objectius: Comprendre textos orals i escrits de caràcter narratiu, descriptiu, explicatiu, predictiu, directiu i argumentatiu, de ficció i no ficció, propis dels àmbits privat, social, laboral, familiar, i també textos literaris orals i escrits.

Eines per a la comprensió oral: Comentaris i exercicis a partir de pel·lícules, documentals, obres de teatre, notícies i reportatges de ràdio, televisió i Internet, entre d’altres.

Eines per a la comprensió lectora: Lectura amb exercicis a partir de fragments de novel·les, contes, faules, guies de viatge, articles de premsa escrita i d’Internet, crítiques de llibres, d’obres de teatre, de pel·lícules, etcètera.

 

Mòdul 2 – Habilitats productives

Objectius: Fer narracions i descripcions orals i presentacions d’actes públics, amb suport escrit o sense, amb la coherència, la cohesió i l’adequació que exigeix el context comunicatiu i amb un domini suficient dels recursos lingüístics. Alhora, cal llegir correctament en veu alta textos literaris, argumentatius, explicatius i predictius de caràcter formal o literari amb la pronunciació correcta i amb l’entonació, el ritme i la velocitat adequats. També s’han d’escriure textos narratius, descriptius, de caràcter explicatiu, directiu i argumentatiu dels àmbits privat, social i laboral amb l’adequació, la coherència i la cohesió que exigeix el context comunicatiu i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Eines per a l’expressió oral: Comentar en grup per videoconferència i explicar narracions d’anècdotes, fer comentaris públics de fotografies, lectura de poemes o textos literaris i justificar-ne l’elecció, gravar un vídeo personal explicant una recepta de cuina, simulació i creació d’un programa o espai de notícies, debats virtuals guiats i moderats pel tutor/a, etcètera.

Eines per a l’expressió escrita: Redactar un diari personal, un diari de viatge, un retrat, la sinopsi d’una pel·lícula, d’un llibre, d’una obra de teatre, etcètera.

 

Mòdul 3 – Elements lingüisticotextuals

Objectius: Aquest mòdul pretén aprofundir en el text com a unitat de comunicació; amb els conceptes d’adequació, coherència i cohesió. Dins de la morfosintaxi i el lèxic, es tracten els components dels grups nominal i verbal de l’oració; els enllaços, els signes de puntuació i el lèxic. Finalment, en l’apartat de fonètica i ortografia, es treballen el vocalisme, el consonantisme i les convencions gràfiques.

Eines generals:  Activitats de redacció i exercicis d’autocompletar que l’alumnat haurà de resoldre individualment.

Eines per als exercicis de fonètica:  Exercicis escrits però també lectura individual de textos  en veu alta que el mateix alumne haurà de buscar i posteriorment fer-ne la gravació perquè el tutor/a pugui avaluar-ne la correcció fonètica i, sobretot, comprovar que l’alumnat ha assolit els continguts que es tracten en l’apartat de fonètica de l’aula.

 

Mòdul 4 – Competència discursiva

Objectius: Comprendre de manera detallada textos orals i escrits, explicatius, directius, predictius, familiars i literaris, produïts en diverses varietats geogràfiques, generacionals i socials, i saber-ne discriminar la informació principal i complementària. Alhora, cal saber reconèixer i valorar l’opinió expressada pels autors dels textos com també exposar i defensar l’opinió pròpia amb correcció i fluïdesa, seleccionant la informació pertinent segons el propòsit comunicatiu i tenint en compte les intervencions dels altres participants. Al final d’aquest mòdul també cal saber interpretar correctament els signes de puntuació, aplicar les regles de pronunciació del vocalisme i el consonantisme, fer les pauses i l’entonació adequades en la lectura de textos en veu alta, aplicar les estratègies i els recursos propis de les fases de planificació, textualització i revisió en la redacció de textos i saber fer exposicions orals amb l’ajuda de suport escrit o sense i utilitzant els recursos lingüístics i no lingüístics que facilitin acomplir el propòsit comunicatiu. També es demana que l’aprenent sigui capaç de comprendre i aplicar l’ordre i la progressió de les idees en el plantejament dels arguments, conèixer els elements gramaticals que expressen oposició, causa i conseqüència, com també la relació de sinonímia i antonímia dins d’un text, conèixer els diversos elements de connexió que actuen com a organitzadors del discurs, i reconèixer les marques de presència i de distanciament de l’emissor i del receptor.

Eines per a l’expressió oral: Lectura en veu alta de textos propis redactats per l’alumnat sobre un viatge, una anècdota, una experiència personal, un relat, un somni… i fragments de textos literaris proposats pel tutor/a; exposicions orals individuals gravades per l’alumnat sobre el tema que es proposi a l’aula i també debats virtuals en grups petits que el tutor/a supervisarà i moderarà en línia.

Eines per a l’expressió escrita: Exercicis individuals de sinonímia i antonímia, de connectors, dels signes de puntuació; elaborar comentaris de text i opinions personals sobre obres d’art, pel·lícules, llibres, etcètera.

 

Mòdul 5 – Competència lingüística

Objectius: Conèixer i aplicar correctament els fenòmens sintàctics i reconèixer-los com a elements de cohesió textual. Alhora, cal comprendre les regles i les excepcions que regeixen la morfologia dels grups nominal i verbal, els aspectes de la pronúncia i l’ortografia vocàlics i consonàntics, conèixer la funció distintiva de les majúscules i les minúscules, les abreviatures d’ús més corrent, el valor de les frases fetes, els refranys i les figures retòriques més usuals, comprendre els procediments de composició i derivació del lèxic; i tenir coneixement i saber utilitzar adequadament els diccionaris de referència per extreure’n informació sobre pronunciació, ortografia, morfologia, usos i significat de les paraules.

Eines per a l’expressió escrita: Exercicis individuals d’autocompletar, exercicis específics per aprendre a utilitzar com a suport els diccionaris en línia de diversos tipus i a buscar-hi informació (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, Gran Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, Optimot, Termcat, Diccionari de sinònims…), exercicis de refranys i frases fetes, etcètera.

 

Mòdul 6 – Marc sociolingüístic

Objectius: Implica conèixer l’estat actual de la llengua catalana, el concepte de llengua estàndard i el valor de la normativa com a eix de l’estàndard. Al seu torn, també cal saber identificar en textos orals i escrits de caràcter literari i familiar els trets característics de les diverses varietats geogràfiques; com també distingir els trets característics de les diverses varietats històriques, generacionals i socials, de textos tan orals com escrits dels àmbits familiar i literari.

Eines generals: Treballar textos de totes les varietats dialectals geogràfiques i detectar-ne per escrit les diferències lèxiques, verbals i fonètiques; fer taules comparatives; traduir un text d’una varietat dialectal a una altra; convertir un text a l’estàndard; obrir un espai al fòrum de l’aula on poder compartir les diferències dels parlars de la zona on viu cadascú (com que és un curs virtual, s’entén que l’alumnat pot ser de procedències geogràfiques molt diverses); treballar poemes i també versions modernes musicades d’aquests poemes que mostrin l’evolució de la llengua catalana al llarg dels segles, etcètera.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: